O NAS

Publikację albumu Pawła Tyrały pt. „Tradycje lotnicze Ligoty Dolnej. Moja lotnicza przygoda od modelarstwa do samolotu CSS 13” wydanego przez nas dostrzegł (ukazujący się od roku 1930) znany w kraju i poza granicami specjalistyczny periodyk „Skrzydlata Polska”. W numerze marcowym 3(2401)/2013 redaktor Henryk Kucharski polecając tę unikalną publikację stwierdza (s. 62), że jako „jeden z licznych Ligociaków, którzy swoją lotniczą przygodę życia zaczynali w Ligocie Dolnej” zgadza się ze słowami płk. pil. nawig. prof. zw. dr. hab. Pawła Tyrały, iż chwile spędzone w Ligocie Dolnej to najpiękniejsze przeżycia”. Zgodnie z recenzją w „Skrzydlatej Polsce” album Pawła Tyrały wypełnia lukę na polskim rynku wydawniczym, gdyż do tej pory nie było takiej publikacji o Ligocie Dolnej i o tym, co działo się na tamtejszym lotnisku. Czytelnik zyskuje tez informacje o mieszkańcach tej miejscowości, o jej historii i o tym jak w miejscowej Izbie Tradycji Ligoty Dolnej czuwa się nad tym, aby pamięć o lotnikach, którzy tu bywali, szkolili się i mieszkali nigdy nie zaginęła. Na ponad 300 stronach znajduje się oprócz ciekawych informacji wiele unikatowych, nigdzie dotąd niepublikowanych zdjęć czarno-białych i kolorowych. Doc. dr Jerzy KUCK

Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego
i Języków Obcych w Katowicach

 

Recenzja

książki prof. zw. dra hab. Pawła TYRAŁY pt.

Nauki o bezpieczeństwie. Treści specjalistyczne w edukacji dla bezpieczeństwa. Rzeszów 2013.

Wydawnictwo AMELIA Aneta Siewiorek Rzeszów.

ISBN 978-83-63359-96-6.

Objętość 378 stron.

 

Recenzowana praca jest znaczącym przyczynkiem poszerzającym wiedzę w zakresie nauk społecznych, w szczególności dwóch nowych dyscyplin nauki o bezpieczeństwie
i nauki o obronności. Przeznaczona jest dla dydaktyki szczegółowej kształcenia zawodowego studentów, przyszłych menadżerów kierunku pedagogika ze specjalnością edukacja dla bezpieczeństwa, jest zarysem wybranych obszarów wiedzy o zagrożeniach oraz bezpieczeństwie. Stanowi istotny przyczynek dla teorii oraz praktyki systemu współczesnej edukacji zawodowej dla bezpieczeństwa m.in. w treściach następujących przedmiotów: wstęp do teorii bezpieczeństwa – sekuritologia, zarządzanie kryzysowe; europejski system bezpieczeństwa; system bezpieczeństwa wewnętrznego państwa; współczesne zagrożenia bezpieczeństwa; profilaktyka i prewencja przestępczości; Policja i Straż Graniczna w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa; organizacja ochrony osób, mienia, obiektów i obszarów oraz bezpieczeństwo imprez masowych. Autor dostarcza nam nowoczesnej wiedzy z zakresu swojego wieloletniego dorobku naukowego prowadzonego z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań, jakie niesie ze sobą XXI wiek. Autor posiada pełne kompetencje do podjęcia tego tematu. Zarówno Jego zawodowe przygotowanie, jak i wykształcenie pozwalają na wiarygodne napisanie książki podręcznika dla studentów kierunków studiów, zajmujących się problematyką kształcenia w obszarze przygotowania kadry do pracy w instytucjach działających w ramach systemu bezpieczeństwa państwa, w tym zespołach reagowania kryzysowego, na różnych szczeblach administracji państwowej, administracji zespolonej  i niezespolonej w obszarach analizy systemowej bezpieczeństwa. 


Autor plasuje się w czołówce uczonych w obszarze nauk społecznych, specjalizujących się w naukach o bezpie-czeństwie i obronności. W swej kolejnej książce zawarł kompendium wiedzy o zagrożeniach i bezpieczeństwie. W jasny i zrozumiały sposób w opracowaniu ukazuje nauki społeczne i gorąco popiera powstanie dwóch nowych dyscyplin nauki o bezpieczeństwie i nauki
o obronności, o których powstanie przez lata, jak się okazało obecnie skutecznie zabiegał. W opracowaniu przywiązano dużą wagę do szeroko rozumianego bezpieczeństwa (bezp. kompleksowego), które jest wartością należącą do grona najważniejszych, jeśli chodzi o funkcjonowanie i egzystencję każdego człowieka.   

Najbardziej wartościowe sekwencje treści tej książki dotyczą metodologii i praktyki zagrożeń oraz wskazania, że nie jesteśmy od nich wolni. Sytuacje kryzysowe o różnym stopniu nasilenia niebezpieczeństw występowały, występują i będą występowały. Dlatego autor uważa, że bezpieczeństwo łączone w ramach systemów obronnych poszczególnych państw i zdolność obronna Polski jako atrybut bezpieczeństwa państwa decydują o jego sile integracyjnej, zdolności do samodzielnego bytu. W przekonujący, kompetentny sposób ukazuje potrzebę nowoczesnego rozumienia naukowego podejścia do problematyki bezpieczeństwa w ramach specjalności naukowej sekuritologii, należącej do dyscyplin nauk społecznych: nauki o bezpieczeństwie i nauki o obronności. Uważa, że takie połączenie dociekań naukowych z praktyką ich efektywnego zastosowania może przynieść bezpieczeństwu społeczeństwa wiele korzyści.   

Recenzowana praca ma charakter monografii, składa się z wprowadzenia, dziewięciu rozdziałów i zakończenia.

Autor wyraża naukową stronę w postaci nowych i jednocześnie nowoczesnych propozycji metodologicznych. Podstawą jego refleksji naukowej są wieloletnie studia i publikacje w obszarze problematyki bezpieczenstwa. Autor jest także znanym pedagogiem, który prekursorsko wprowadza w obszar edukacji potrzebę kształcenia i wychowania dla bezpieczeństwa. Jasno i trafnie stawia sobie cele i zadania tej pracy. Konsekwentnie i logicznie te cele realizuje. Nie bez znaczenia jest bogactwo tabel i ilustracji, które w zdecydowany sposób podnoszą wartość tej pracy. Natomiast wszystkie one są niezbędne, ponieważ razem z tekstem dostarczają istotnej wiedzy dla studentów i nauczycieli kształcenia zawodowego w zakresie bezpieczenstwa. Nie mam obaw, że one zdezaktualizują się w krótkim czasie, ponieważ zostały opracowane w sposób uniwersalny. W tej postaci czytelnik otrzymuje wiedzę uniwersalną i opartą na badaniach empirycznych oraz praktycznej pracy w obszarze bezpieczeństwa chociażby jako lotnik wojskowy i szef rejonu kierowania ruchem wojsk w systemie mobilizacyjnym państwa.

Oceniana praca – moim zdaniem – jest nowoczesnym podręcznikiem akademickim dla studentów kierunków bezpieczeństwa wewnętrznego i narodowego. Autor jest w dalszym ciągu czynnym nauczycielem akademickim, prowadzącym wykłady z tej problematyki. Edytorsko praca jest przejrzyście opracowana, posiada walory naukowe, a jednocześnie dydaktyczne. Napisana jest językiem jasnym, czytelnik nie powinien więc mieć kłopotów z jej zrozumieniem. W sposób uporządkowany zostały określone tytuły poszczególnych rozdziałów i tematów w rozdziałach.

Krąg odbiorców tej książki, moim zdaniem, będzie duży. Należy do nich zaliczyć dużą liczbę studentów studiujących na kierunkach nauk społecznych oraz w dyscyplinach nauki o bezpieczeństwie i nauki o obronności. Do kręgu odbiorców tej książki należy zaliczyć niemałą liczbę specjalistów w organizacjach i instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Zapewne na rynku księgarskim książka ta będzie poszukiwana.