REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
WYDAWNICTWA AMELIA
Aneta Siewiorek

 

Regulamin Sklepu internetowego WYDAWNICTWA AMELIA Aneta Siewiorek określa ogólne zasady korzystania ze Sklepu internetowego i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r, nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

 

 1. Internetowy sklep Wydawnictwa AMELIA Aneta Siewiorek, prowadzony jest przez Wydawnictwo AMELIA Aneta Siewiorek, ul. Doktora Tkaczowa 186, 36-040 Boguchwała, NIP 517-008-39-67, REGON 180783755.
 2. Sklep prowadzi sprzedaż publikacji za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach sklep zamieszcza na stronie www.wydawnictwoamelia.pl/sklep
 3. Klientem Sklepu może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna.
 4. Zamówienia od klientów przyjmowane są  przez stronę internetową  www.wydawnictwoamelia.pl/sklep 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Zamówienie można również złożyć telefonicznie 17 853-40-23 w dni robocze w godzinach 10-16.
 5. W zamówieniu, które składane jest za pośrednictwem formularza zamówień znajdującego się na stronie internetowej Sklepu, Klient zobowiązany jest wskazać zamawiane publikacje, liczbę zamawianych publikacji, adres, na jaki ma być wysłany towar oraz adres, na jaki ma zostać wystawiona faktura, sposób dostawy oraz sposób płatności.
 6. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdzam zamówienie” –  Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru publikacji.
 7. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Potwierdzam zamówienie”.
 8. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z prowadzącym Sklep Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 9. Każde złożone zamówienie potwierdzane zostanie e-mailem, wysłanym na adres podany w formularzu rejestracyjnym.
 10. Zamówienie zostanie zrealizowane w miarę dostępności w magazynie Sklepu książek zamówionych przez Klienta. W przypadku niedostępności całości lub części zamówionych pozycji Sklep poinformuje o tym fakcie Klienta, który podejmie decyzję o anulowaniu lub częściowej realizacji zamówienia.
 11. Zamówienie zostanie zrealizowane na adres wskazany przez Klienta na formularzu zamówienia.
 12. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień aż do momentu wyczerpania się zapasów w magazynie Sklepu.
 13. Dostawa zamówionych książek odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kurierem.
 14. Koszty wysyłki zostaną doliczone do kosztu zamówionych przez Klienta książek i podane w momencie przyjmowania zamówienia.
 15. Wysyłka towaru następuje w ciągu 2-3 dni roboczych po otrzymaniu płatności za zamówienie (dotyczy osób prywatnych).
 16. Sklep nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niedostarczenie książek lub opóźnienie w dostawie, które spowodowane jest podaniem przez klienta niedokładnego (lub błędnego) adresu wysyłki zamówienia.
 17. Ze względu na fakt, że Sklep nie świadczy samodzielnie usług pocztowych lub kurierskich, to nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za świadczenie tych usług przez podmioty trzecie.
 18. Informacje o publikacjach podane na stronie internetowej Sklepu, a w szczególności ich opisy oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 19. Wszystkie ceny książek znajdujących się na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 20. Cena podana przy książkach jest wiążąca w chwili przyjęcia zamówienia do realizacji.
 21. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży oraz do wprowadzania w nich zmian. Uprawnienia te nie mają wpływu na ceny publikacji w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmian cen i warunków akcji promocyjnych.
 22. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości Klient proszony jest o kontakt meilowy: wydawnictwoamelia@go2.pl
 23. Klientowi przysługuje prawo do reklamacji zakupionych publikacji, jeżeli po otrzymaniu przesyłki zakupione książki wykazują wady fabryczne (nieczytelny druk, niewłaściwa kolejność stron, puste kartki, rozdarte strony itp.).
 24. Reklamację należy uzgodnić z Wydawnictwem, bo nie są przyjmowane jakiekolwiek przesyłki odesłane za pobraniem.
 25. W przypadku uznania reklamacji reklamowana książka wymieniona zostanie na inną pełnowartościową, a w sytuacji, gdyby nakład został wyczerpany – Klient otrzyma równowartość ceny zakupu towaru.
 26. Reklamowaną publikację należy zwrócić z otrzymanym wraz z nią paragonem fiskalnym (fakturą)
 27. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy polskiego prawa.